Ми йдемо цим шляхом

Модель збалансованого розвитку запропонована Доктриною Україна 2030 є  ключовим змістом Доктрини Україна 2030 та має об’єктивний універсальний характер. Дотримання цієї моделі забезпечить процвітання України. Короткий зміст:

Економіка з грецької мови перекладається як «порядок в хаті», тобто господарювання (господарська діяльність).

Господарювання за будь якого історичного укладу складається з Виробництва, Розподілу, Обміну та Споживання.

Баланс між цими видами діяльності регулюється економічною політикою.

Економічна політика  визначається традиціями та культурою господарювання в суспільстві.

Сучасний розвиток найбільш розвинутих суспільств базується на принципах Розумного зростання (економіка знань), Збалансованого зростання (ефективне та заощадливе використання ресурсів-екологія), Всеохоплюючого зростання (політика залученості або інклюзивності, та політика активізації господарської або економічної діяльності, починаючи з домогосподарств).

Для того, щоби всі ці принципи було втілено, потрібно одночасно запустити наступні механізми розвитку (в Моделі позначені в кружочках)

  • ​​​​​​​​​​​​​​Перший механізм: Розвиток людського капіталу із забезпеченням його соціалізації (соціальний капітал)​​​​​​​. 
  • Другий механізм: Домовленність в суспільстві про правила співжиття, господарювання  та регулювання суспільної та господарської діяльності (суспільний договір)​​​.​
  • Третій механізм: Регулювання взаємовідносин в суспільстві та забезпечення потреб кожного громадянина забезпечується Розумним врядуванням (Good governance), коли держава є сервісом для всіх без виключення громадян, а не машиною сили та тиску для потреб якоїсь окремої верстви або класу. ​​​​​​​
  • Четвертий механізм: Мереживізація та кластери економіки. Спосіб господарювання має змінюватися у відповідності до процесів модернізації та стрімкого прогресу. Найсучаснішим способоб господарювання є входження або інтегрція до міжнародних мереж з високою доданою вартістю та позиціонування своєї діяльності в таких мережах за рахунок належності до того чи іншого кластеру економіки. Таким чином змінюється весь економічний уклад, або кажучи науковою мовою відбувається зміна існуючої економічної парадигми. ​​​​​​​
  • П'ятий механізм: Така зміна укладу може відбуватися як самостійно так і за рахунок стимулювання з боку державного управління для Активізації економічної активності громадян. ​​​​​​​
  • Шостий механізм: Найлегшим та найефективнішим способом активізації економічної активності є Розвиток креативної економіки, тобто такої діяльності, яка базується на інтелектуальному потенціалі, тобто залежить від здібностей та навичок кожної окремої людини, звідси пряма залежність процесів розвитку від освіти, науки та культури, що потребує впровадження  такого важливого концепту як культурна та наукова виннятковість, що в свою чергу означає, що наукова та культурна діяльність і продукти такої діяльності мають особливі привілеї та захист від негативних впливів законів ринку. Таким чином регулюються процеси виховання та освіти, націлені на формування всебічно розвинутої особистості, здатної нести відповідальність за свої рішення та вчинки, тобто свідомого громадянина сучасної демократичної країни. ​​​​​​​
  • Сьомий механізм: Фінансове забезпечення сталого розвитку дозволяє забезпечити справедливий розподіл національного багатства та розумне споживання результатів господарської діяльності. Фінансова система складається з таких підсистем як Банківська система, ефективність якої визначається не кількістю інституцій, а довірою до них; Фондовий ринок, активізація якого забезпечується в першу чергу переорієнтацією його функцій з перерозподілу прав власності на акумулювання інвестиційних ресурсів; Страховий ринок, який має відігравати в інноваційній модернізації національної економіки  психологічну, соціально-економічну та інвестиційну роль; трьохрівнева система Пенсійного страхування (солідарна, накопичувальна, недержавна); функціонування Податкової системи має бути спрямоване на збільшення податкових надходжень за рахунок збільшення бази оподаткування через стимулювання економічної активності, а не за рахунок підвищення податкового навантаження. Залучення активів виведених українським бізнесом з України є однією з найважливіших умов незалежного економічного розвитку України. Послідовний та комплексний розвиток усіх складових фінансової системи України дасть змогу створити потужний фінансово-інвестиційний кластер у масштабах всієї країни. 
  • Восьмий механізм: Повноцінне функціонування фінансової системи забезпечується механізмом Стійкої інвестиційної безпеки, яка є гарантом притоку прямих інвестицій в національну економіку. 

Вищезазначені вісім механізмів мають бути запущені одночасно, враховуючи пріоритетність формування людського капіталу та узгодженість позицій всіх зацікавлених сторін суспільного життя в рамках суспільного договору. В процесі затвердження і закріплення в Конституції правил регулювання (законів) чіткої  взаємодії всіх зацікавлених сторін, в суспільстві визначаються вимоги до національної еліти (від 3 до 10 % населення) яка елітою називається тому, що здатна взяти на себе відповідальність за управління державою та має служити громадянам, які їй делегують своі права на владу.

Розумне врядування забезпечує системну діяльність всіх  вищезазначених механізмів.

Таким чином Україна досягає очікуваного результату: соціальна та територіальна згуртованість українців призводить до розвитку конкурентоспроможної економіки, показником розвитку якої є не тільки ВВП у розмірі 710-750 млрд доларів США, але  й індикатори якості розвитку, які вимірюються тривалістю життя, станом та здатністю забезпечувати своїх громадян належною освітою, охороною здоров’я, виробництвом культурного та наукового продукту, системою безпеки та захисту приватної та інтелектуальної власності за умов справедливого розподілу результатів спільних зусиль.