Задля чого це все

Головним рушієм і джерелом збалансованого розвитку є щаслива людина, її творчий потенціал. Першочергової уваги набувають такі показники як Індекс щастя та Індекс людського розвитку. Навіть індекс добробуту використовується з метою перевірки адекватності оцінки Індексами щастя та Індексом людського  розвитку.

Сформованість компоненти «Життя, здоров’я, добробут» дають змогу відобразити наступні індикатори:

Індекс щастя (Happiness Index, World Happiness Report), що вимірює, наскільки ефективно мешканці різних країн використовують природні ресурси для забезпечення довгого, щасливого життя через добробут окремої людини, очікувану тривалість життя, рівність, а також стан навколишнього середовища: досягнення високих якісних показників відобразить стрибок України із 70 рейтингової позиції 140 країн світу до ТОП-30.

Індекс людського розвитку (Human Development Index, United Nations development Program): якість людського розвитку в Україні засвідчить її стрибок із 81 рейтингової позиції до ТОП-25 країн світу.

Індекс здоров’я (WHO’s annual compilation focuses on the health-related Sustainable Development Goals, the World Health Organization), який інтегрально оцінює стан здоров’я населення (показники очікуваної тривалості життя, материнської смертності); вплив факторів ризику (такі чинники, як війна, стан повітря, cпоживання алкоголю, надлишкова вага); стан та ефективність роботи системи охорони здоров’я (рівність і доступність медичних послуг, витрати в системі охорони здоров’я). Досягнення високих якісних показників і покращення здоров’я населення відобразить стрибок України зі 118 рейтингової позиції 188 країн світу до ТОП-60.

Індекс добробуту (Legatum Prosperity Index, Лондонський науково-дослідний інститут Legatum Institute): має бути досягнута динаміка, що дасть змогу Україні з 70 рейтингової позиції переміститися до ТОП-30. 

Успішність економіки визначається як наявністю інноваційного потенціалу, так і сформованістю умов для його капіталізації. Друга група мегаіндикаторів оцінює потенційні можливості створення доданої вартості в економіці на інноваційній основі. Розвиток культури є важливим каталізатором стимулювання творчості та винахідництва людини (креативності), індикатором чого є поява нових ідей. Водночас зовнішнє середовище зумовлює капіталізацію нових ідей в інновації. Комплексно й об’єктивно оцінити ефективність зусиль країни з розвитку інновацій дає змогу Глобальний інноваційний індекс. Рівень патентної активності обраний як важливий показник моніторингу умов економічної реалізації інноваційного
потенціалу.

Сформованість компоненти «Культура, освіта, наука» дають змогу відобразити наступні індикатори:

  • Глобальний індекс креативності (Global Creativity Index, Martin Prosperity Institute, Університет Торонто): підвищення рейтингу України з 45 рейтингової позиції до ТОП-20 країн.
  • Глобальний інноваційний індекс (Global Innovation Index, Школа бізнесу NSEAD, ВОІВ і Корнельський університет): покращення значень України від 64 рейтингової позиції до ТОП-30 країн світу.
  • Зростання патентної активності (Patent activity, Bloomberg): з 27 місця у світі увійти до ТОП-10 країн – світових лідерів.

Сформованість компоненти «Безпека, свобода, рівність» дають змогу відобразити:

  • Зростання в рейтингу Світові індикатори рівня управління (World Governence Indicators, The World Bank Group), який комплексно оцінює ефективність управління; верховенство права, політичну стабільність та відсутність насилля: з від’ємних значень до рівня вище нуля.
  • Індекс економічної свободи (Index of Economic Freedom, The Wall Street Journal та The Heritage Foundation): зі 162 рейтингової позиції здійснити амбітний стрибок до ТОП-40 країн світу.
  • Індекс легкості ведення бізнесу (Doing Business Index, World Bank): з 80 рейтингової позиції до ТОП-25 країн світу.
  • Зменшення Індексу Енергетичної трилеми (Energy Trillema Index, World Energy Council), який оцінює баланс енергетичної безпеки, енергетичний баланс та стан охорони навколишнього середовища: від рівня «ABD» прогресувати до рівня «ААА» (найкращої практики у світі).
  • За сучасних умов країни конкурують одна з одною за залучення творчих людей з підприємницькими талантами, що з посиленням глобалізації дає змогу сформувати якісно інші фінансові потоки. Це від ображається в Індексі глобальної конкурентоспроможності (The Global Competitiveness Index, World Ecomomic Forum), в якому інтегральне відображення дістали наведені нижче індекси та показники.